Supervision

Jeg tilbyder både individuel og gruppe supervision. Supervisionen er ofte sagsrelateret hvilket betyder at den enkelte sag er i fokus. Dette betyder at supervisionen enten kan handle om interventioner i forhold til en sag eller den kan handle om det, som en sag vækker ved supervisanden. Supervision kan også omhandle organisatoriske forhold hvis dette er aftalt.

I supervisionen bygger jeg på min faglige baggrund indenfor det kognitive område og vil lave supervision ved primært at inddrage modeller, metoder og teknikker fra Kognitiv terapi, ACT, Mindfulness, løsningsfokuseret terapi og M.I.

Inden en supervisionsaftale indgås er det vigtigt for mig at have en tydelig kontrakt med den der bestiller opgaven. Ofte vil jeg ved gruppesupervision tage ud og møde gruppen inden en endelig aftale indgås for på den måde at sikre den bedst mulige aftale og tillid mellem f.eks. en supervisionsgruppe og supervisior.

Supervision er et rum for faglig udvikling, derfor bruger jeg også supervisionskontrakt idet en supervisand giver sig selv og sin egen faglige udvikling et mål.

Behandling og metode

Behandling og metode
Behandling er et samarbejde mellem klient og behandler. Hvert behandlingsforløb vil således blive tilpasset klienten og der laves en forventningsaftale i forhold til hvad klienten gerne vil have ud af et forløb.

Det enkelte forløb starter med en indledende samtale. Formålet med denne samtale er at lære hinanden lidt at kende, at klienten giver et billede af egen situation, historie og forventninger til et forløb. I den indledende samtale er der ligeledes fokus på information om rammerne for samtalerne samt en kort beskrivelse af den / de metoder som primært anvendes. For at forandring og udvikling kan forekomme, er det afgørende, at der er tryghed tilstede hvilket er afgørende for mit arbejde.

I behandlingen benytter jeg mig primært af evidensbaseret metoder som kognitiv terapi, ACT ( Acceptence and Commitment Therapy), Mindfulness, Løsningsfokuseret terapi/coaching, og M.I. (Motivational Interviewing).

Kognitiv terapi
Kognitiv terapi er udviklet i England og USA igennem de sidste 20-30 år. Retningen er under konstant udvikling hvorfor man nu også kan tale om en 3. bølge indenfor det kognitive område. Kognitiv Terapi har således over tid vist sig at have stor effekt og bliver anbefalet af sundhedsstyrelsen i forhold til blandt andet depression og angst. Kognitiv betyder oprindelige tænkning/erkendelse og refererer til det samspil der er mellem tanker, følelser, krop og adfærd. Kognitiv Terapi bygger meget på indsigt i hvordan disse elementer spiller sammen. I behandlingen vil vi således fokusere på hvordan disse elementer påvirker dig og muligvis hæmmer dig, og hvordan vi sammen kan ændre dette mønster til et mønster det er mere konstruktivt og muliggør større adfærdsmæssig frihed. I kognitiv terapi indgår ofte ændring af handlemønstre som en afgørende del af behandlingen hvilket betyder vi i samarbejdet vil komme i kontakt med følelser og oplevelser, der også kan være vanskelige, men som vil være vigtige for at leve det liv der ønskes.

ACT
ACT (Accept and Commitment Therapy) tilhøre den nyeste del af den kognitive tilgang og bliver kaldt 3 bølge indenfor det kognitive flet. ACT repræsenterer en tilgang, hvor vi i behandlingen har meget fokus på værdier som retningsgivere for adfærd. Det primære mål i ACT er ikke fravær af ubehagelige tanker og følelser, men at kunne leve et liv i overensstemmelse med egne værdier og at kunne acceptere og give rum for det ubehag eller de ubehagelige følelser det måtte give. Mindfulness øvelser er derfor en central del af ACT hvor der øves i kontakt med nuet og at kunne udholde og rumme følelser og tilstande der er ubehagelige uden nødvendigvis at reagere på dem.

Mindfulness
Mindfulness er træning i bevidst nærvær. Træning i ikke af blive fanget i tanker / rumination om fortiden eller fremtiden. Via Mindfulness øvelser er det muligt at forbedre evnen til at være nærværende og at arbejde hen imod at kunne rumme visse følelser og tanker fremfor at prøve at kontrollere dem. I samtalerne kan Mindfulness blive brugt ved simple opmærksomhedsøvelser eller ved meditationsøvelser hvis det giver mening i forhold til behandlingen. Hvis vi i fællesskab vurderer at det vil være gavnligt med et decideret Mindfulness kursus med fokus på f.eks. stress eller depression vil jeg selvfølgelig være behjælpelig med at finde det rette.

Løsningsfokuseret terapi / coaching
Løsningsfokuseret terapi / coaching er en tilgang hvor der fokuseret på de ting der rent faktisk virker, på de steder eller tidspunkter hvor man ikke oplever f.eks. at være begrænset eller plaget af negative tanker. Retningen bygger således på at trække på de ressourcer vi har og på det vi gør rigtigt og overføre denne viden til andre situationer.

I behandlingen oplever jeg at denne tilgang ofte resulterer i øget energi, da vi sammen opdager at man i visse situationer rent faktisk gør de ting man gerne vil gøre og ikke skal til at lære helt nye færdigheder, men kan bruge nogle af dem man har i forvejen.

M.I. (Motivational Interviewing)
I enhver behandling indgår motivation som en helt afgørende del. M.I. er en metode og et sæt teknikker oprindeligt udviklet i forhold til misbrug men som har vist sig at have stor effekt i forhold til en lang række livsstilsændringer og som en del af behandling af områder som angst, dep, stress. M.I. bliver ligeledes anbefalet af sundhedsstyrelsen i forhold til livsstilsændringer.

M.I er en måde at være med andre mennesker på hvor fokus er på klienten som eksperten på sig selv. Dette virker ofte positivt i behandlingen idet vi sammen arbejder hen imod at finde det, der er vigtigt for dig og sammen finder vejen mod dette mål.

Jeg benytter mig således i behandlingen af en række metoder der alle er evidensbaseret og som alle har vist sig at have et solidt fundament både i forskning men også i praksis.

Nyttige links

Dansk Psykolog Forening
www.dp.dk

Kognitiv adfærdsselskab
www.sakt.dk

Hjemmeside for ACT
www.contextualpsychology.org

Hjemmeside for M.I.
www.motivationalinterviewing.org